Facebook Instagram YouTube

Pravidla soutěže se serverem fotopatracka.cz

Czech&Slovak Photogirl

Fotopátrání - soutěž s Fotopátračkou pro fotografy

Pravidla

1. Organizátor soutěže

Organizátory soutěže jsou PHOTOGIRL Brno, s.r.o.  a  Fotopatracka.cz.

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webových stránkách www.photogirl.czwww.fotopatracka.cz

3. Komu je soutěž určena?

 1. Tato soutěž je určena všem autorům starším patnácti let a nejsou zaměstnanci, organizátory soutěže, ani jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 obč. z.
 2. Podmínkou účasti je registrace autora fotografií na webu www.fotopatracka.cz
 3. Každý autor může do soutěže přihlásit maximálně 3 fotografie, jejichž je autorem a k nimž má veškerá práva, z nichž jedna fotografie bude tzv. hlavní a bude se zobrazovat v přehledu všech přihlášených fotografů a jejich fotografií.
 4. Autor může přihlásit do soutěže pouze fotografie, které se dříve neúčastnili jiných podobných soutěží. 

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěž bude probíhat od 15.2.2017 - do 30.7.2017. Soutěžní fotografie zasílejte prostřednictvím webových stránek www.photogirl.cz

Soutěžící fotografie musí splňovat následující kritéria:

 • digitální formát o rozlišení minimálně 1600x1600 bodů
 • soubor o maximální velikosti 16 MB
 • prim hraje ženská krása

Tématem soutěže je fotografie v níž bude hrát prim ženská krása.

5. Ceny

Vítěz obdrží: Týdenní zájezd do Las Vegas

Autoři tří nejlepších fotografií obdrží roční předplatné PRO účtu a 200 kreditů na Fotopatracka.cz

6. Výherce

Vítěze určí porota ve složení Luboš Xaver Veselý (Czech&Slovak PhotoGirl), Aleš Aldo Koláček (Manner), Lubor Koníček ( Fotopatracka.cz)

Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel

a, Účastí v soutěži soutěžící  dává organizátorům v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, mailová adresa a telefonní číslo, které organizátorům v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátorů a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, název obce bydliště ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátorů, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátory.

b, Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže.

c, Zveřejněním zaslaných příspěvků nevzniká účastníkům soutěže jakýkoli nárok na honorář. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, případně příspěvky, a zpracovat osobní data pro marketingové účely a zaslání výher, a to až do odvolání souhlasu.

d, Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

e, Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

f, Zasláním fotografie účastník potvrzuje, že je autorem fotografie a disponuje veškerými právy k této fotografii.

8. Vyřazení ze soutěže

Organizátoři jsou oprávněni vyřadit ze soutěže fotografie

 • jejichž obsah nebo forma mohou poškodit jejich jméno
 • porušují zákony ČR nebo jsou v rozporu s dobrými mravy
 • není-li soutěžící jejich autorem
 • které nesplňují pravidla soutěže

V Praze dne 10.2.2017

FotopátračkaRegistrujte se zde »


Fotopátračka