Facebook Instagram YouTube

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Soutěžící v soutěži Czech & Slovak Photo Girl (dále jen „Soutěž“) vyhlašována společností PhotoGirl s.r.o., sídlem V předpolí 1306/7, Praha 10, 100 00, IČ: 04937317 (dále jen „Vyhlašovatel“), tímto ve smyslu článku 7 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

Souhlasím s bezúplatným zveřejněním soutěžních snímků, svého jména, příjmení, věku, výšky, váhy a adresy trvalého bydliště na webových stránkách Soutěže, na sociální síti Facebook, ve veškerých propagačních materiálech a v rámci všech propagačních aktivit Vyhlašovatele se Soutěží spojených a to pro účely propagace Soutěže a soutěžící, na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu 2 let ode dne uskutečnění slavnostního finále Soutěže (vyhlášení vítězek), jehož ročníku jsem účastníkem.

Tento souhlas může být kdykoliv odvolán písemným prohlášením doručeným Vyhlašovateli.

Soutěžící dále prohlašuje, že si je vědoma svých oprávnění, zejména:

-    právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům,

-    právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,

-    právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,

-    právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

-    právo na přenositelnost svých osobních údajů,

-    právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,

-    právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.