☰ MENU
Facebook Instagram YouTube

GDPR SMS hlasování

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMS marketingová soutěž Czech and Slovak PhotoGirl 2021 Public

ÚVODNÍ INFORMACE

Společnost PhotoGirl, s.r.o., se sídlem V předpolí 1306/7, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 04937317, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 255959 (dále jen „Organizátor“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Vyhlašovatel jako správce osobních údajů v souvislosti s účastí  soutěžících v soutěži SMS marketingová soutěž Czech and Slovak PhotoGirl 2021 Public (dále jen „Soutěž“) nakládá s osobními údaji soutěžících (dále jen „subjekt údajů“).

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizátor jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti se vznikem právního vztahu založeného účastí soutěžících v Soutěži, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

  • realizace právního vztahu se subjektem údajů jako s účastníkem Soutěže, zasílání aktualit ohledně Soutěže subjektu údajů, vyhodnocení Soutěže, zveřejnění výsledků Soutěže;
  • nabízení obchodu nebo služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv správcem subjektu údajů
  • vedení vnitřní evidence soutěžících;

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: telefonní číslo

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou nejdéle však na dobu 2 let ode dne uskutečnění Soutěže, jehož ročníku je subjekt údajů účasten k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z účasti soutěžících v soutěži.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše

správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: info@photogirl.cz

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu (dále jen „příjemce“) a neposkytuje je žádným třetím osobám.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:

            -  obchodní společnost Airtoy a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26144085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 6320

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
  • pro účely přímého marketingu,
  • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Subjekt údajů souhlasí svou účastí v Soutěži s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.

Finalistky Czech&Slovak PhotoGirl 2024

Přečíst

Přihlaš se k odběru novinek
a buď mezi prvními informovanými

Odebírat

Sleduj Czech and Slovak PhotoGirl i na sociálních sítích

Facebook Instagram YouTube